§1

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się w domenie https://prace-magisterskie.com.pl/ (zwana dalej Serwisem), którego administratorem jest firma MAGOS Magdalena Osica z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej 14 zarejestrowana w CEIDG, NIP 822-23-83-431.

 2. Zamawiający przekazuje wytyczne i sugestie, według których realizowane są usługi przez firmę MAGOS Magdalena Osica z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej 14 zarejestrowana w CEIDG, NIP 822-23-83-431 (zwany dalej Usługodawcą).

 3. Wykonywane usługi stanowią tylko pomoc do samodzielnego stworzenia pracy przez osobę Zamawiającą i nie mogą być gotową pracą.

 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie przygotowanych przez Usługodawcę wzorów opracowań na zlecenie Zamawiającego, które jest sprzeczne z przepisami Kodeksu Karnego czy prawem autorskim spoczywa na osobie Zamawiającego.
 5. Zamawiającymi mogą być osoby fizyczne, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 6. Usługodawca za pomocą Serwisu oferuje świadczenie usług na odległość związanych z redagowaniem tekstów na zamówienie.

 7. Usługi MAGOS Prace Dyplomowe należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego merytorycznie, językowo i stylistycznie w ramach umówionego zagadnienia.

§2

WYCENA USŁUGI

 1. Zapytanie o wycenę jest niezobowiązujące i bezpłatne.
 2. Podczas wyceny usługi należy podać jej typ (praca magisterska, licencjacka, itd.) oraz termin realizacji i ilość stron.
 3. Zapytanie realizowanie jest poprzez przesłanie do Usługodawcy wypełnionego formularza zamówienia znajdującego się na stronie.

§3

REALIZACJA USŁUGI

 1. Realizacja usług świadczonych przez Usługodawcę odbywa się etapami ustalonymi indywidualnie z Zamawiającym.

 2. Za początek realizacji zleconych usług uznaje się wpłynięcie ustalonej kwoty zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy.

 3. Kwota za realizację usługi naliczana jest w sposób indywidualny pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

 4. Rozliczenie za wykonanie usługi przez Usługodawcę odbywa się w sposób ratalny lub za całą usługę. Wybór rozliczenia pozostawiany jest w gestii Zamawiającego.

 5. Zamawiający każdorazowo ma obowiązek przesłania potwierdzenia przelewu za dany etap zamówienia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie przesłane, zlecenie może nie zostać wykonane w terminie – za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Konto bankowe, na które dokonywać należy wpłat, nie jest stale monitorowane.

 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty Wykonawca potwierdza e-mailowo rozpoczęcie wykonywania zlecenia.
 7. Zlecenia realizowane są po zatwierdzeniu planu pracy i innych wytycznych. Brak zatwierdzonego planu pracy uchyla zasadę o bezpłatnych poprawkach.
 8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 9. Podstawą realizacji usługi jest zawarcie umowy na odległość w formie umowy o dzieło pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą.

 10. Za realizację każdej usługi Usługodawca wystawia rachunek będący potwierdzeniem realizacji zlecenia.

 11. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie mogą zostać ustalone jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, a ustalenia z tym związane wymagają zachowania formy korespondencji elektronicznej.

 12. Odpowiedzialność za dokonanie zmian w harmonogramie obciąża wyłącznie Zamawiającego i zobowiązuje się on do poniesienia wszelkich wynikłych z tego kosztów w wysokości ustalonej pomiędzy stronami.

 13. Terminy odbioru opracowania ustalane są między Stronami przy składaniu zamówienia.
 14. Całe zamówienie zostanie przesłane Zamawiającemu, gdy ten uiści całą kwotę należności za opracowanie zlecenia.

 15. Odbiór prac przez Zamawiającego następuje wyłącznie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

 16. Format przesyłanego pliku, to .doc, .docx, .pdf, .xls, .ppt bądź inny, który zostanie ustalony pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą.
 17. Zleceniodawca ma prawo żądać dokonania poprawek od Usługodawcy w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie. Termin wnoszenia poprawek wynosi 7 dni roboczych. Zgłoszone poprawki powinny dotyczyć kwestii merytorycznych oraz językowych. Na zgłaszanie poprawek Zleceniodawca ma 30 dni od momentu uzyskania całości lub części zlecenia.
 18. Po upływie terminu zgłaszania bezpłatnych poprawek MAGOS Prace Dyplomowe zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wykonanie poprawek lub prawo odmowy ich realizacji.
 19. Darmowe poprawki realizujemy jedynie dla tekstów tworzonych od początku przez nas. Poprawki oznaczają usunięcie błędów lub niewielkiego braku merytorycznych kwestii. Przez poprawki nie rozumie się dopisywania nowych stron. Za każdą nową dopisaną stronę Zamawiający jest zobowiązany zapłacić według ustalonej wcześniej kwoty za jedną stronę maszynopisu.
 20. Pozostałe poprawki, które nie wynikają z błędów Usługodawcy, a są wynikiem zmian decyzji promotora, czy decyzji Zleceniodawcy, dokonanych po wcześniejszych ustaleniach, zawsze będą odpłatne. Również poprawki zwiększające objętość pracy, dokonywane po jej napisaniu lub w trakcie pisania, w wyniku dopisywania zagadnień wskazanych przez Zleceniodawcę lub promotora, są płatne według ustalonej stawki za stronę.
 21. Uwagi i wskazówki dotyczące poprawek należy przesyłać w formie skanów, zdjęć kartek z uwagami promotora lub w pliku w wersji elektronicznej, w formie dokładnego opisu, z podaniem numeru strony, numeru akapitu, numeru przypisu itd. Należy przesyłać skany i zdjęcia w pliku o maksymalnej wielkości 25 MB. Wszystkie materiały przesłane przez Zleceniodawcę powinny być dobrej jakości, zawarty w nich tekst musi być czytelny. Na konsultacjach z promotorem należy uzyskać pełne, jasne i wyczerpujące informacje dotyczące jakichkolwiek zmian w pracy. Za wprowadzanie nawet nieodpłatnych poprawek z tekstu, który jest „nabazgrany" przez promotora na kartkach i nie da się z niech nic odczytać, pobierana zostanie dodatkowa opłata lub ewentualnie wytyczne te mogą nie zostać wprowadzone.
 22. Określona liczba stron w ofercie dla zlecenia jest szacunkowa, może ulegać wahaniom. Trudno jest jednoznacznie, przed rozpoczęciem procesu twórczego, przewidzieć wynik końcowy. Niemniej jednak Usługodawca przykłada największą staranność do zbliżonej liczby stron z początkowych ustaleń.
 23. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie niezbędne informacje i źródła na podstawie, których zlecenie powinno powstać, a przede wszystkim narzędzia badawcze i wyniki (jeśli zlecenie tego wymaga). W innym wypadku Usługodawca korzysta z dowolnych źródeł, a zrealizowane przez Usługodawcę badanie wjest fikcyjne. Ponad to obowiązkiem Zleceniodawcy jest dostarczenie wymagań edytorskich jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. W chwili, gdy nie zostaną dostarczone szczegółowe informacje edytorskie, wówczas teksty pisane są wg standardów, czyli: czcionka 12 TNR, wyjustowany, interlinia 1,5, marginesy 2,5; 2,5; 2,5; 3,0; przypisy czcionka 10 TNR, wyjustowany, interlinia 1,0. Dostarczenie wymogów w trakcie lub po skończonej realizacji może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat związanych z dostosowaniem do wskazanych wymogów.
 24. Poszczególne części zlecenia wysyłane są partiami. Istnieje możliwość złożenia zamówionej pracy w jeden dokument gotowy do druku przygotowany według dostarczonych nam wymagań edytorskich. Jest to usługa dodatkowo płatna, według ustalonej stawki, nieobowiązkowa.
 25. Przystępując do współpracy z MAGOS Prace Dyplomowe Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zamawiane opracowanie jest kompleksowym opracowaniem tematycznym, całościowym przedstawieniem określonego zagadnienia w oparciu o ogólnodostępną literaturę, wyrażonym w postaci cytatów i parafraz, i należy je traktować jako materiał pomocniczy, punkt wyjścia do napisania własnej, samodzielnej pracy.
 26. Zleceniodawca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o informację na temat etapu realizacji zlecenia. Przy pisemnej formie Usługodawca udziela takiej informacji w ciągu maksymalnie 24 godzin. Brak kontaktu z Usługodawcą może spowodować zatrzymanie realizacji zlecenia.
 27. Materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie i korektę. Materiały edukacyjne podlegające sprzedaży nie są plagiatem. Zamawiający może dokonać ich weryfikacji na stronie plagiat.pl. Tylko weryfikacja na plagiat.pl jest wiążąca w ramach niniejszej współpracy, a sprawdzanie tekstu w innych programach lub systemach, nie jest uwzględniane przez Usługodawcę i nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony zamawiającego. Jeżeli raport ze strony plagiat.pl, wygenerowany w okresie współpracy, stwierdza, że tekst nie jest plagiatem, oznacza to, że Usługodawca wykonał usługę właściwie.
 28. Zamówione opracowanie ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową. Materiał ten nie jest pracą dyplomową, ani częścią pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystywany jako element składowy pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystany do egzaminu dyplomowego, ani w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. Praca dyplomowa jest bowiem przede wszystkim samodzielnym dziełem naukowym.
 29. Osoba, która wykorzystuje materiał edukacyjny niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania korekt oraz dalszych konsultacji. Może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wykonawca może również zażądać usunięcia skutków naruszenia prawa, a w razie niemożności ich usunięcia, może zażądać odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 100 zł netto za każdą stronę A4.
 30. Materiały edukacyjne udostępniane w ramach niniejszej współpracy, mają charakter powtarzalny. Ich fragmenty są wykorzystywane do tworzenia kolejnych opracowań i projektów.
 31. Usługodawca zastrzega, że przygotowane przez niego opracowania są tylko i wyłącznie wzorami prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez Usługodawcę wzorów przez Zleceniodawców bądź osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.

§4

CENA USŁUGI

 1. Cena usługi jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym
 2. Cena usługi uzależniona jest od terminu realizacji zlecenia, objętości i poziomu skomplikowania.
 3. Świadczone usługi są odpłatne i ustalane indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym. Minimalny koszt zredagowania jednej strony A4 (1800 znaków) przy zachowaniu pisarskich standardów, tj. czcionka TNR 12 i marginesy L 3,5 cm, pozostałe po 2,5 cm, wynosi 25 zł, ale nie jest to sztywna cena, ponieważ jest uzależniona od czasochłonności zlecenia i stopnia jego skomplikowania, w związku z czym może ona ulec zmianie.

 4. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia na numer konta bankowego: 63 1050 1490 1000 0097 3427 1944. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy ze Zleceniodawcą w przypadku nieterminowego regulowania płatności.

 5. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji zamówienia, po jego choćby częściowym wykonaniu przez Usługodawcę, nie zwalnia z uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem. Uiszczona opłata za jakąkolwiek część zlecenia, w przypadku rezygnacji z dalszych usług świadczonych przez Serwis, nie podlega zwrotowi.

 6. W przypadku dokonania zmiany zasad odpłatności za usługi świadczone przez Usługodawcę, do Umów zawartych przed dokonaną zmianą stosuje się regulacje dotychczasowe.

 7. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, która pojawia się w dziale cennik i formularz zamówienia. Przy czym z tego prawa możemy skorzystać tylko przed dokonaniem pierwszej wpłaty przez Zleceniodawcę, a po wpłacie nie mamy takiego prawa.
 8. Po zapytaniu skierowanym do Usługodawcy pisemnie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, Zleceniodawca otrzyma od Usługodawcy informację o całkowitej cenie usługi. Cena ta będzie podstawą do obliczenia zaliczki, pozostałej kwoty należnej i ewentualnych rat, w których będzie opłacana kwota należna. W zależności od treści zapytania Zleceniodawcy oraz czasu obowiązywania ewentualnych promocji, Zleceniodawca otrzyma informację o Cenie Standardowej i Cenie Promocyjnej, a także o wysokości upustu (jako procentowa wartość określająca różnicę pomiędzy Ceną Standardową i Promocyjną).
 9. Rozszerzenie zamówienia lub zmiana jego struktury na życzenie Zamawiającego, podlegają dodatkowej opłacie, w cenie ustalonej z Zamawiającym przy przyjęciu zlecenia lub wycenianej indywidualnie, jeżeli zastosowanie takiej ceny nie będzie możliwe.

§5

ZASADY WYKONANIA USŁUGI

 1. MAGOS Prace Dyplomowe zapewnia wszystkim Zleceniodawcom właściwą realizację świadczonych usług. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności znajdujących się poza kontrolą Usługodawcy, zaproponuje on warunki realizacji inne niż wcześniej uzgodnione.
 2. Zmiana warunków realizacji zamówienia dotyczy zmiany terminu z winy Usługodawcy lub wzrostu ceny za wykonanie usługi, jeżeli ten wzrost ceny jest spowodowany warunkami uniemożliwiającymi Usługodawcy kontynuację wykonania usługi według pierwotnej wyceny. W przypadku braku zgody pisemnej Zleceniodawcy na nowe warunki realizacji zlecenia, Usługodawca anuluje zamówienie oraz dokona zwrotu zaliczki, chyba że Usługodawca do czasu rezygnacji przygotuje materiały, wtedy Zleceniodawca ma obowiązek zapłaty za wykonaną część złożonego zamówienia.
 3. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego planu pracy i z góry narzuconego przez promotora Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędną bibliografię do opracowania zagadnienia.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia rzetelnie oraz według dostępnej i potwierdzonej naukowo wiedzy na podstawie ogólnodostępnych materiałów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów lub ich fragmentów dotyczący doboru zagadnień, długości poszczególnych partii materiału, czy doboru literatury, jeżeli nie są one oparte na wcześniej przekazanych wytycznych przez Zleceniodawcę.
 6. Usługodawca nie dokonuje zakupu materiałów do realizacji zamówienia, chyba, że Zleceniodawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów ich zakupu. Po wykonaniu zamówienia materiały te są przekazywane przez Usługodawcę Zleceniodawcy, wówczas Usługodawca poinformuje Zleceniodawcę o koszcie zakupu materiałów oraz koszcie ich przesyłki do Zleceniodawcy. Wówczas pokrywa on dodatkowo koszt wysyłki materiałów.
 7. Po napisaniu pierwszej części pracy Usługodawca przesyła Zleceniodawcy zamówioną przez niego część pracy. Następnie Zleceniodawca może zgłosić swoje uwagi, które zostaną naniesione. W  przypadku pytań podczas pisania pracy Usługodawca kontaktuje się ze Zleceniodawcą e-mailowo. W przypadku, gdy  Zleceniodawca jest zainteresowany dalszą współpracą z Usługodawcą, określa kolejną ilość stron do napisania i dokonuje przedpłaty w wysokości ilości zamówionych stron. Płatności nigdy nie są za całą pracę, lecz przed każdym rozdziałem lub jego częścią.

§6

GWARANCJA ORYGINALNOŚCI TEKSTU

 1. Wszelkie materiały dydaktyczne, analizy czy opracowania naukowe czy jakiekolwiek inne teksty realizowane są zawsze na indywidualne zlecenie i zgodnie z wszystkimi wymaganiami i wytycznymi Zleceniodawcy. Serwis Prace Dyplomowe "Omega" oświadcza, iż przygotowane materiały nie podlegają dalszej odsprzedaży i są wyłącznie do dyspozycji Zleceniodawcy, który za nie zapłacił.
 2. Usługodawca gwarantuje swoim Zleceniodawcom następujące współczynniki oryginalności tekstu: a) współczynnik podobieństwa 1: do 20% b) współczynnik podobieństwa 2: do 5% według standardów serwisu plagiat.pl.
 3. Każda praca napisana przez Usługodawcę jest sprawdzana nieodpłatnie w programie plagiat.pl, a raport z tego programu przesyłany jest Zleceniodawcy wraz z finalną wersją zamówionego materiału.
 4. Raport z serwisu plagiat.pl nie jest równorzędny do raportu otrzymywanego z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który obowiązuje na polskich uczelniach od 2019 r. Wyniki mogą się więc różnić. 
 5. W związku z wprowadzeniem programu antyplagiatowego JSA, który obowiązuje na wszystkich uczelniach podkreślamy, że wiążącym dla Usługodawcy jest raport z plagiat.pl, gdyż raport z JSA podnosi współczynnik o parafrazy z innych prac już obronionych, które nie zostały opracowane przez Usługodawcę. Z tego też powodu możliwości zniwelowania tego współczynnika są zawsze odpłatne. PROSIMY PAMIĘTAĆ ŻE OPRACOWUJEMY PRACE WZORCOWE NA INDYWIDUALNY UŻYTEK KLIENTA I NIE ODPOWIADAMY ZA ICH NIEETYCZNE LUB NIEPRAWNE WYKORZYSTANIE.

§7

POUFNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania pełnej anonimowości co do tożsamości Zamawiających.

 2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji jedynie w formie elektronicznej na adres e-mail, jaki wskazał w formularzu zamówienia i jest zobowiązany, aby przekazać Usługodawcy informację o każdorazowej zmianie tego adresu, co umożiwi skuteczność przesyłania korespondencji dotyczącej zamówienia.

 3. Serwis chroni anonimowość przekazywanych materiałów i prywatność danych osobowych korzystających z informacji i usług zawartych w ramach witryny podług przepisów prawa, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Usługodawca oświadcza, że nie przekazuje osobom trzecim żadnych danych osobowych Zleceniodawców, ani też żadnych powierzonych serwisowi materiałów
 5. Dane Zleceniodawców nie są nikomu przekazywane, odsprzedawane ani udostępniane, traktowane są z najwyższą poufnością.
 6. Dane pozyskane w wyniku wykonywania wyceny, bądź realizacji usługi są przechowywane na wysokiej jakości sprzęcie. Dostęp do tychże danych ma jedynie Usługodawca.
 7. W przypadku próby naruszenia Ustawy o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Serwis zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy służby bezpieczeństwa.
 8. Podając swoje dane poprzez formularze kontaktowe, Zleceniodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych.
 9. Zleceniodawca, korzystając z funkcjonujących w ramach Serwisu formularzy kontaktowych, przekazuje swoje dane w sposób wolny i dobrowolny, to jest bez jakigokowiek przymusu ze strony Serwisu.

§8

REKLAMACJE

 1. Reklamacje i roszczenia dotyczące tekstów będą rozpatrywane po dokładnym pisemnym uzasadnieniu uwag w formie korespondencji elektronicznej
 2. Reklamacje uwzględniane są maksymalnie do 14 dni od przesłania całego zlecenia Zleceniodawcy.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Zamawiającym w następujących przypadkach: gdy Zamawiający nie uiści należnych opłat, które zostały z nim ustalone, kiedy Zamawiający naruszył którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, a także w innych uzasadnionych przypadkach.

 2. Bez względu na etap realizacji usługi przez Usługodawcę, Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia rezygnacji na piśmie (w formie wiadomości e-mail).

§10

PROMOCJE I ZNIŻKI

 1. Usługodawca może ogłaszać promocje i zniżki na całą ofertę lub na jej część. Promocje i zniżki mogą polegać na okresowej obniżce ceny, dodawaniu do zamówienia bezpłatnych usług.
 2. Promocje i zniżki mogą podlegać czasowym lub ilościowym ograniczeniom (dla określonej liczby osób). Usługodawca określa ogólne zasady promocji oraz zniżek w banerach reklamowych i ogłoszeniach. Szczegółowe informacje mogą być dostępne na stronie internetowej lub poprzez kontakt z Usługodawcą.
 3. Usługodawca rezerwuje sobie wyłączne prawo do wycofania ofert promocyjnych przed upływem czasu przewidzianego w warunkach promocji lub przed wyczerpaniem liczby osób, którym przysługuje prawo do realizacji usługi na warunkach promocyjnych.
 4. Cena Promocyjna zaoferowana przez Usługodawcę obowiązuje, chyba, że dojdzie do zwłoki w płatności po stronie Klienta skutkującej przekroczeniem terminu płatności wskazanego w niniejszym Regulaminie. Wówczas Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Ceny Standardowej. Usługodawca wystawi wówczas korektę do rachunku, korygującą Cenę Promocyjną do wysokości Ceny Standardowej.
 5. Na wniosek Zleceniodawcy Cena Promocyjna może zostać obniżona o 10% wysokości ceny bazowej (Ceny Standardowej dla danego zlecenia) w przypadku opóźnienia z winy Usługodawcy powyżej 48 godzin.
 6. Istnieje możliwość uzyskania rabatu 10% w przypadku zamówienia drugiej pracy na minimum 60 stron. Usługodawca przewiduje również zniżkę za polecenie jego usług innym osobom, które również skorzystają z usług Usługodawcy i zamówią pracę na minimum 60 stron. Wówczas istnieje możliwość uzyskania rabatu w wysokości 10% dla osoby polecającej.
 7. Rabaty i upusty kwotowe w ramach promocji nie sumują się.

§11

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Zamawiający wykorzysta zamówione u Usługodawcy materiały.

 2. W związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Zleceniodawcę lub przez jakiekolwiek osoby trzecie z badań, materiałów, tekstów lub jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów utworów niezgodnie z ustawą o prawie autorskim, niezgodnie z prawem karnym i innymi ustawami, regulacjami i zasadami w z zakresu szkolnictwa wyższego czy regulaminami uczelnianymi. W związku tym Usługodawca nie może ponosić i nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niespełnienia przez Zleceniodawcę terminów złożenia pracy lub jej części, kosztów czesnego i/lub opłat wpisowych, opłat za przystąpienie do egzaminów dyplomowych, opłat/kar za przedłużenie sesji, opłat/kar za powtarzanie roku, opłat/kar za powtarzanie przedmiotu, opłat/kar za przystąpienie do egzaminów poprawkowych, utraconych przychodów z tytułu nieuzyskania tytułu naukowego i jakichkolwiek innych strat czy szkód. Dotyczy to zarówno Zleceniodawców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkujących w państwach trzecich.

§12

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Serwisu, jej treść, kształt i konstrukcja jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
 2. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana, drukowana, powielana, nagrywana na nośniki danych i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
 3. Ściąganie, kopiowanie treści Serwisu jest dopuszczalne wyłącznie do niekomercyjnego, prywatnego użytku, chyba że w danym przypadku określone zostało inaczej.
 4. Naruszenie prawa autorskiego przez Zleceniodawcę będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o prawie autorskim oraz pokrewnych prawach.

 5. Materiały przygotowane przez Usługodawcę mogą być użyte wyłącznie w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 Kodeksu Karnego.

 6. Oferowana pomoc w redagowaniu tekstów ma na celu tylko i wyłącznie usprawnienie postępowania i rozwoju edukacyjnego Zleceniodawcy.

 7. Naruszenie przepisów prawa autorskiego przez Zleceniodawcę może skutkować odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o prawie autorskim oraz pokrewnych prawach.
 8. Serwis Prace Dyplomowe "Omega" nie wyraża zgody na przedstawianie swoich opracowań Zleceniodawcom jako własnych prac. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy ze Zleceniodawcą w przypadku zajścia podejrzenia nielegalnego wykorzystania naszych materiałów, a kwoty wpłacone za już zrealizowaną usługę nie podlegają w takim przypadku zwrotowi.
 9. Materiał udostępniany w ramach współpracy, stanowi wyłączną własność intelektualną Usługodawcy. W ramach współpracy nie są przekazywane prawa autorskie. Zamawiający może zlecić na podstawie osobnej umowy wykonanie projektu wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych, jako materiału niepowtarzalnego. W tym zakresie należy ustalić odpowiednią kwotę wynagrodzenia, zależnie od indywidualnych wymagań, nie mniejszą niż 100 zł netto za stronę A4.
 10. Usługodawca nie przekazuje praw autorskich do udostępnianego materiału, zachowuje prawo do ich rozpowszechniania i wielokrotnej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Materiały przekazywane w ramach współpracy są zapisywane w bazie opracowań Usługodawcy i mogą podlegać kontroli wszelkich organów zewnętrznych, w dowolnym czasie, zwłaszcza w celu weryfikacji ich właściwego użytkowania.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca oferuje usługi przygotowywane indywidualnie na zlecenie Zamawiającego. Nie podlegają one dalszej odsprzedaży.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do treści Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego oraz Prawa Autorskiego.
Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.