Pedagogika Liczba stron: 94 Kod pracy: 844
Powrót do kategorii

Zjawisko agresji w gimnazjum

Wstęp

Rozdział 1. Problem badawczy w świetle literatury

1.1. Analiza agresji

1.1.1. Pojęcie agresji

1.1.2. Rodzaje agresji

1.1.3. Przyczyny agresji

1.1.4. Źródła agresji

1.2. Rodzina, jako czynnik agresji dziecięcej

1.2.1. Pojęcie rodziny

1.2.2. Funkcje rodziny

1.2.3. Cechy rodziny dysfunkcjonalnej

1.2.4. Wpływ rodziny na agresywne zachowania się dzieci

1.3. Grupa rówieśnicza

1.3.1. Rodzaje grup rówieśniczych

1.3.2. Wpływ grupy rówieśniczej na agresję

1.4. Szkoła i jej wpływ na agresywne zachowania się uczniów

1.4.1. Źródła agresji w środowisku szkolnym

 

Rozdział 2. Podstawy metodologiczne badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Zmienne i wskaźniki badań

2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.5. Organizacja i przebieg badań

 

Rozdział 3. Empiryczna analiza wyników badań

3.1. Rozmiar agresji w badanej grupie

3.1.1. Formy agresji przejawiane przez uczniów Gimnazjum

3.1.2. Miejsce i kierunek agresji

3.1.3. Nasilenie agresji w badanej grupie

3.2. Warunki socjodemograficzne a agresja badanych dzieci

3.2.1. Wiek i płeć uczniów, jako czynnik agresji

3.3. Sytuacja rodzinna uczniów i jej wpływ na agresję

3.3.1. Agresja uczniów a warunki ekonomiczne w rodzinie.

3.3.2. Wpływ warunków kulturowych w rodzinie na agresję wśród uczniów

3.3.3. Społeczno – wychowawcze warunki w rodzinie, jako czynnik wpływający na agresję

3.4 Różnice w nasileniu agresji w zależności od sytuacji szkolnej uczniów

3.4.1. Wyniki w nauce a zachowanie agresywne uczniów.

3.4.2. Stosunek do obowiązków uczniów przejawiających agresję

3.4.3. Kultura osobista badanych a zachowania agresywne

Wnioski i postulaty badawcze

Podsumowanie

Aneks

Bibliografia

Spis Tabel

Spis Wykresów

Spis Rysunków

Pedagogika Liczba stron: 94 Kod pracy: 844
Powrót do pracy

Zjawisko agresji w gimnazjum

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.