Pedagogika Liczba stron: 83 Kod pracy: 891
Powrót do kategorii

Wpływ mediów na zachowania agresywne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wstęp…………………………………………………………………………………..
5
I. Zjawisko agresji i rola mediów w jej powstawaniu w świetle literatury…………………………………………………………………………..........
7
1.1 Definicje i kryteria agresji…………………………………………………….
7
1.2 Geneza i rodzaje agresji……………………………………………………….
10
1.2.1 Teorie powstawania agresji……………………………………………
10
1.2.2 Elementy i rodzaje agresji………………………………………………
12
1.3 Sytuacja dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczych….
14
1.3.1 Funkcjonowanie w środowisku szkolnym……………………………
17
1.3.2 Zdrowie fizyczne………………………………………………………
18
1.3.3 Funkcjonowanie psychospołeczne……………………………………..
18
1.4 Media jako źródło zachowań patologicznych…………………………………..
20
1.4.1 Telewizja i reklama……………………………………………………..
22
1.4.2 Internet i gry multimedialne………………………………………………….
25
1.4.3 Zapobieganie i wybrane metody terapii agresji………………………………….
26
II. Metodologia przeprowadzonych badań……………………………………
32
2.1 Przedmiot i cel badań…………………………………………………………
32
2.2 Problemy i hipotezy badawcze……………………………………………….
33
2.3 Metoda, technika i narzędzie badawcze……………………………………...
35
2.4 Organizacja i przebieg badań…………………………………………………
37
2.5. Zmienne i wskaźniki…………………………………………………………
37
2.6 Środowisko badań i charakterystyka badanej grupy…………………………
39
III. Analiza badań własnych……………………………………………………………
41
3.1. Charakterystyka badanej grupy……………………………………………..
41
3.2. Popularność poszczególnych mediów wśród podopiecznych Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie…………….
48
3.3. Ulubione utwory medialne badanych………………………………………..
50
3.4. Wpływ mediów na zachowania agresywne………………………………….
52
3.5. Zachowania bohaterów medialne stanowiące wzorce postępowania
dla respondentów…………………………………………………………….
57
3.6. Przemoc w życiu prywatnym badanych……………………………………..
59
3.7. Stosowanie przemocy przez badanych………………………………………
63
Analiza wyników badań………….…………………………………………………….
69
Streszczenie…………………………………………………………………………….
71
4
Słowa kluczowe………………………………………………………………………...
71
Bibliografia………………………………………………………………………….….
72
Spis wykresów………………………………………………………………………….
75
Spis tabel……………………………………………………………….………………
77
Aneks…………………………………………………………………………………
79
Pedagogika Liczba stron: 83 Kod pracy: 891
Powrót do pracy

Wpływ mediów na zachowania agresywne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.