Pedagogika Liczba stron: 130 Kod pracy: 5529
Powrót do kategorii

Przemoc w środowisku rodzinnym a rozwój aspiracji życiowe młodzieży

WSTĘP …………………………………………………………………………………6

ROZDZIAŁ I UJĘCIE PROBLEMU BADAWCZEGO W ŚWIETLE LITERATURY
1. 1. Pojęcie aspiracji w świetle literatury ………………………………………………7
            1. 1. 1. Definicja aspiracji ……………………………………………………….7
            1. 1. 2. Poziom aspiracji ……………………………...………………………...10
            1. 1. 3. Rodzaje aspiracji ………………………………...……………………..12
            1. 1. 4. Struktura aspiracji ………………………………...……………………18
1. 2. Uwarunkowania aspiracji …………………………………………………..…….19
            1. 2. 1. Uwarunkowania psychologiczne ………………………………..……..19
            1. 2. 2. Uwarunkowania socjologiczne ……………………………...…………22
            1. 2. 3. Uwarunkowania pedagogiczne ……………………………..………....24
1. 3. Pojęcie rodziny w literaturze ……………………………..………………………25
1. 3. 1. Definicja i funkcje rodziny ……………………………..……………...25
1. 3. 2. Rodzina jako środowisko wychowawcze ………………………..…….37
1. 4. Przemoc w rodzinie jako przejaw dysfunkcyjności rodziny …………..…………42
1. 4. 1. Definicja i rodzaje przemocy ………...………………………………...42
            1. 4. 1. 1. Przemoc fizyczna ………...………………………………….47
            1. 4. 1. 2. Przemoc psychiczna ………..……………………………….48
            1. 4. 1. 3. Przemoc seksualna ………………………..…………………48
            1. 4. 1. 4. Zaniedbanie ………………………………...………………..49
1. 5. Uwarunkowania przemocy w rodzinie ……………….……………..……………50
1. 5. 1. Koncepcje przyczyn przemocy w rodzinie ………………….………....50
1. 5. 2. Czynniki wyzwalające przemoc w rodzinie ……………………..…….52
1. 6. Funkcjonowanie rodziny przemocowej …………………………………...……...55
 
ROZDZIAŁ II METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
2. 1. Przedmiot i cel badań ………………………………………………………..…...58
2. 2. Problemy i hipotezy badawcze ………………………………………………...…61
2. 3. Zmienne i wskaźniki ……………………………………………………...………68
2. 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……………………………………...…...75
2. 5. Charakterystyka badanej grupy …………………………………………..………78
2. 6. Organizacja badań ………………………………………………………..………78
 
ROZDZIAŁ III EMPIRYCZNA ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
3. 1. Aspiracje życiowe osób badanych …………………………………………….....80
            3. 1. 1. Aspiracje społeczne, zawodowe, edukacyjne oraz rodzinne ……………………………………...…………...80
            3. 1. 2. Aspiracje dotyczące poziomu życia i założenia rodziny ………………………………………..……………96
3. 2. Czynniki wpływające na kształtowanie się aspiracji życiowych osób badanych …………………………..106
Pedagogika Liczba stron: 130 Kod pracy: 5529
Powrót do pracy

Przemoc w środowisku rodzinnym a rozwój aspiracji życiowe młodzieży

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.