Pedagogika Liczba stron: 58 Kod pracy: 2841
Powrót do kategorii

POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPIS TREŚCI

WSTĘP. 5

ROZDZIAŁ I POSTAWY MŁODZIEŻY W ŚWIETLE LITERATURY.. 7

 1. Postawy w ujęciu naukowym.. 7
 2. Klasyfikacja postaw.. 9
 3. Postawy wobec niepełnosprawnych jako problem pedagogiczny. 12

ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 15

 1. Pojęcie niepełnosprawności 15
 2. Klasyfikacja niepełnosprawności 18

2.1.  Upośledzenie umysłowe. 20

2.2  Niepełnosprawność wzrokowa ( słabowidzący i niewidomi ) 23

2.3.  Niepełnosprawność słuchowa (głuchota i niedosłuch) 26

 1. Integracja i edukacja osób niepełnosprawnych. 28
 2. Dwa podstawowe modele niepełnosprawności 29

4.1.  Model indywidualny. 29

4.2.  Model społeczny. 30

ROZDZIAŁ III METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.. 32

 1. Przedmiot i cel badań. 32
 2. Problemy i hipotezy badawcze. 32
 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 33
 4. Organizacja i przebieg badań. 35
 5. Charakterystyka obszaru badań i próby badawczej 35

ROZDZIAŁ IV POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH.. 39

 1. Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. 39
 2. Czy respondenci mają w rodzinie lub wśród znajomych osoby niepełnosprawne ?. 42
 3. Czym się przejawiają postawy pozytywne, a czym negatywne ?. 44
 4. Czy respondenci mogliby zaprzyjaźnić się z osobą niepełnosprawną ?  48
 5. Co stanowi największą trudność w życiu codziennym osób niepełnosprawnych ?. 50

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 51

BIBLIOGRAFIA.. 52

Spis tabel 54

Spis wykresów.. 55

Aneks. 56

Pedagogika Liczba stron: 58 Kod pracy: 2841
Powrót do pracy

POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.