Pedagogika Liczba stron: 72 Kod pracy: 3396
Powrót do kategorii

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w rodzinie - studium indywidualnego przypadku


Spis treści

Wstęp. 4

Rozdział I. Autyzm- analiza teoretyczna. 6

1.1. Pojęcie autyzmu. 6

1.2. Przyczyny autyzmu – przegląd literatury. 15

1.2.1. Czynniki psychogenne. 15

1.2.2. Czynniki genetyczne. 15

1.2.3. Czynniki okołoporodowe. 16

1.2.4. Czynniki biologiczne. 17

1.2.5. Szczepionki jako źródło autyzmu. 19

1.3. Rozpowszechnienie całościowego zaburzenia rozwoju. 19

1.4. Diagnoza autyzmu. 20

1.4.1. Metody i narzędzia diagnostyczne. 21

1.5. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem.. 22

1.5.1. Rozwój społeczny. 23

1.5.2. Komunikacja i mowa. 23

1.5.3. Stereotypowe czynności 24

1.5.4. Rozwój poznawczy. 25

1.5.5. Rozwój ruchowy. 26

1.6. Funkcjonowanie rodziny dziecka z autyzmem.. 26

1.7. Sposoby postępowania z dziećmi z autyzmem.. 28

Rozdział II. Metodologia badań własnych. 32

2.1. Metodologia badań pedagogicznych. 32

2.2.  Przedmiot i cel badań. 34

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 35

2.4. Organizacja oraz sposób przeprowadzenia badań. 41

2.5. Osoby badane. 41

Rozdział III. Badania własne. 43

3.1. Studium indywidualnego przypadku – dane z analizy dokumentów  i wybranych informacji z wywiadu. 43

3.1.1. Opis przypadku. 43

3.1.2. Środowisko rodzinne dziecka. 43

3.1.3. Miejsce zamieszkania. 43

3.2.  Dane z przeprowadzonej obserwacji pośredniej i bezpośredniej 44

3.2.1. Rozumienie komunikatów i ekspresja językowa badanego dziecka. 44

3.2.2. Przywiązanie, interakcje społeczne. 44

3.2.3. Zabawa funkcjonalna lub symboliczna. 44

3.2.4. Kontakt wzrokowy, mimika a interakcje społeczne. 44

3.2.5. Kontakt z rówieśnikami i modulowanie zachowań odpowiednich do społecznego kontekstu. 45

3.2.6. Dzielenie z innymi osobami radości i zainteresowań. 45

3.2.7. Rozwój mowy. 45

3.2.8. Stereotypowe wykorzystywanie słów i wyrażeń. 46

3.2.9. Zabawa „na niby” i naśladująca role społeczne. 46

3.2.10. Powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania. 46

3.2.11. Koncentracja na cząstkowych  lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (zapach, odczuwanie powierzchni) 47

3.3. Dane z wywiadu. 47

3.3.1. Przebieg ciąży. 47

3.3.2. Choroby w rodzinie. 47

3.3.3. Pierwsze objawy autyzmu. 48

3.3.4. Diagnoza. 49

3.3.5. Funkcjonowanie dziecka. 50

3.3.6. Funkcjonowanie rodziny. 51

3.4. Wnioski 52

3.5. Zalecenia. 53

Zakończenie. 54

Bibliografia. 55

Spis Tabel 57

Aneksy. 58

Aneks 1. Kwestionariusz wywiadu. 58

Aneks 2. Transkrypcja wywiadu przeprowadzonego z mamą dziecka z autyzmem.. 60

Aneks 3. Kwestionariusz obserwacji dziecka z autyzmem skierowany do rodziców. 67

Pedagogika Liczba stron: 72 Kod pracy: 3396
Powrót do pracy

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w rodzinie - studium indywidualnego przypadku

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.