Inne Liczba stron: 128 Kod pracy: 4448
Powrót do kategorii

Rola środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w finansowaniu zadań samorządu lokalnego

WSTĘP ............................................................................................................................... 7
1. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
JAKO INSTRUMENT WDRAŻANIA UNIJNEJ POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE ................. 9
1.1. Pojęcie i geneza europejskiej polityki regionalnej ........................................................ 9
1.2. Instrumenty finansowe unijnej polityki regionalnej ..................................................... 13
1.3. Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 – organizacja procesu pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych w Polsce .......................................................................... 18
1.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) ............................ 23
2. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA PODREGIONU KONIŃSKIEGO ................ 31
2.1. Położenie i struktura terytorialno-administracyjna ...................................................... 31
2.2. Ludność i układ osadniczy ....................................................................................... 34
2.3. Gospodarka ............................................................................................................ 44
2.3.1. Rolnictwo ...................................................................................................... 46
2.3.2. Przemysł ....................................................................................................... 48
2.3.3. Usługi ........................................................................................................... 51
2.3.4. Podregion koniński w strukturze gospodarczej województwa wielkopolskiego i Polski 53
2.4. Rynek pracy ........................................................................................................... 58
2.5. Analiza sytuacji finansowej samorządu gminnego i powiatowego ................................ 64
2.5.1. Finanse powiatów .......................................................................................... 67
2.5.2. Finanse gmin ................................................................................................. 68
3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZINTEGROWANEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEZ SAMORZĄDY
LOKALNE PODREGIONU KONIŃSKIEGO .......................................................................... 73
3.1. Analiza przygotowania instytucjonalnego i finansowego województwa wielkopolskiego
do procesu pozyskiwania funduszy strukturalnych ...................................................... 74
3.2. Realizacja programu w podregionie konińskim ........................................................... 82
3.3. Rola środków z funduszy strukturalnych pozyskiwanych w ramach ZPORR
w budżetach jednostek samorządu lokalnego ............................................................ 91
3.4. Charakterystyka wybranych inwestycji samorządów lokalnych współfinansowanych
ze środków programu ............................................................................................. 95
3.4.1. Projekty drogowe .......................................................................................... 95
3.4.2. Projekty wodno-kanalizacyjne ......................................................................... 100
3.4.3. Projekty w sferze edukacji .............................................................................. 104
WNIOSKI ............................................................................................................................ 110
LITERATURA ....................................................................................................................... 113
ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE ................................................................................................... 116
SPIS TABEL ........................................................................................................................ 117
SPIS RYCIN ........................................................................................................................ 118
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ............................................................................................................ 120
Inne Liczba stron: 128 Kod pracy: 4448
Powrót do pracy

Rola środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w finansowaniu zadań samorządu lokalnego

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.