Inne Liczba stron: 140 Kod pracy: 5814
Powrót do kategorii

Otoczenie kulturowe public relations korporacji transnarodowych na przykładzie

Wprowadzenie ..............................................................................................................................................4
1. Przegląd podejść teoretycznych dotyczących międzynarodowych i międzykulturowych
public relations..............................................................................................................................................8
1.1. Globalizacja public relations korporacji..................................................................................8
1.1.1. Definicja i istota międzynarodowych i globalnych public relations...........................9
1.1.2. Specyfika programów public relations korporacji transnarodowych.......................10
1.1.3. RóŜne strategie public relations korporacji na skalę globalną: standaryzacja i
dostosowanie ......................................................................................................................................17
1.1.4. Modele strukturalnej organizacji korporacji transnarodowych i ich wpływ na
kształt programów public relations ................................................................................................28
1.1.5. Działania operacyjne public relations w otoczeniu międzynarodowym.................32
1.1.6. Międzynarodowe korporacyjne public relations – podsumowanie..........................39
1.2. Międzykulturowe public relations jako szczególna forma międzynarodowych działań
komunikacyjnych korporacji transnarodowych.................................................................................40
1.2.1. Międzynarodowe public relations jako działalność uwarunkowana kulturowo.....42
1.2.2. Wpływ kultury na skuteczność public relations: uniwersalne czy lokalne
standardy? ...........................................................................................................................................54
1.2.3. Międzykulturowe public relations: w kierunku modelu efektywnego
komunikowania..................................................................................................................................60
2. Polska, Szwajcaria i Korea Południowa na mapie kultur ............................................................69
2.1. Klasyfikacje i wymiary kultur narodowych...........................................................................69
2.2. Kultury narodowe Polski, Szwajcarii i Korei Południowej................................................73
3. Studia przypadków działań międzykulturowych public relations korporacji transnarodowych
w Polsce .......................................................................................................................................................81
3.1. Nestlé jako firma realizująca działania public relations w skali lokalnej ..........................83
3.1.1. Poszanowanie róŜnic kulturowych...............................................................................83
3.1.2. Międzynarodowa strategia public relations .................................................................86
3.1.3. Media relations....................................................................................................................88
3.1.4. Imprezy specjalne............................................................................................................90
3.1.5. Strategia sponsoringu i wizja społecznej odpowiedzialności korporacji.................92
3.1.6. Symetryczność komunikowania....................................................................................94
3.1.7. Efektywność działań public relations korporacji........................................................97
3.2. Samsung Electronics jako firma realizująca działania public relations w skali
międzynarodowej ...................................................................................................................................99
3.2.1. Poszanowanie róŜnic kulturowych...............................................................................99
3.2.2. Międzynarodowa strategia public relations ...............................................................101
3.2.3. Media relations..................................................................................................................103
3.2.4. Imprezy specjalne..........................................................................................................106
3.2.5. Strategia sponsoringu i wizja społecznej odpowiedzialności korporacji...............109
3.2.6. Symetryczność komunikowania..................................................................................113
3.2.7. Efektywność działań public relations korporacji......................................................115
4. Wnioski .............................................................................................................................................117
Bibliografia ................................................................................................................................................123
Aneksy........................................................................................................................................................132
Inne Liczba stron: 140 Kod pracy: 5814
Powrót do pracy

Otoczenie kulturowe public relations korporacji transnarodowych na przykładzie

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.