Inne Liczba stron: 82 Kod pracy: 5563
Powrót do kategorii

KORZYŚCI I KOSZTY POLSKIEGO ROLNICTWA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

WSTĘP…………………………………………………………………………...……………5
ROZDZIAŁ I. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ……………...7
1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ……………..... 7
1.1.1. Cele Wspólnej Polityki Rolnej…..……………………………………………………... 8
1.1.2. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………………….……………………………………9
1.1.3. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej....…………………………………………… 10
1.1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej…………………………..……………………..12
1.2.EWOLUCJA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ………………………………………..15
1.2.1. Plan Manscholta ……………………………………………………………………….15
1.2.2. Plan Mac Sharr’ego…..……………………………………………………………….. 16
1.2.3. Agenda 2000…………………………………………………………………………...17
1.3. STRUKTURA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ……………………………………...19
1.3.1. Wspieranie organizacji rynków rolnych……………………………………………….19
1.3.2. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich……………………………………………....21
ROZDZIAŁ II. SYTUACJA POLSKIEGO ROLNICTWA NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ…………………………………………………………26
2.1. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO ROLNICTWA………………………………...26
2.1.1. Struktura gospodarstw rolnych w Polsce………………………………………………27
2.1.2. Bezrobocie na obszarach wiejskich…………………………………………………....29
2.1.3. Wielkość udziału rolnictwa w tworzeniu PKB………………………………………...30
2.1.4. Wykształcenie mieszkańców polskiej wsi……………………………………………..31
2.2. POLSKIE ROLNICTWO NA TLE ROLNICTWA KRAJÓW UNIJNYCH…………...33
2.2.1. Użytki rolne i struktura gospodarstw rolnych………………………………………….33
2.2.2. Zatrudnienie w rolnictwie……………………………………………………………...36
2.2.3. Skala produkcji zwierzęcej…………………………………………………………….36
2.2.4. Wydajność i ceny ziemi w Polsce……………………………………………………...40
2.2.5. Miejsce polskiego rolnictwa w rolnictwie Unii Europejskiej………………………….41
ROZDZIAŁ III. PROCES NEGOCJACJI AKCESYJNYCH POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ……………………………………………………………………………43
3.1. REZULTAT NEGOCJACJI AKCESYJNYCH W OBSZARZE ROLNICTWO………43
3.1.1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników……………………………………………………44
3.1.2. Limity produkcji……………………………………………………………………… 46
3.1.3. Strona finansowa polskiego członkostwa w UE……………………………………….47
3.2. WSPARCIE ROZWOJU WSI I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA- PROGRAMY POMOCY……………………………………………………………………………………..49
3
3.2.1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich- PROW…………………………………………..50
3.2.2. SPO…………………………………………………………………………………….53
3.2.3. PHARE…………………………………………………………………………………55
3.2.4. SAPARD……………………………………………………………………………….55
3.3. DOSTOSOWANIE POLSKIEGO ROLNICTWA DO WYMOGÓW UE- OKRESY PRZEJŚCIOWE………………………………………………………………………………59
3.3.1. Dostosowanie gospodarstw rolnych……………………………………………………59
3.3.2. Koszty dostosowania polskiego rolnictwa do UE……………………………………...60
3.3.3. Okresy przejściowe…………………………………………………………………….62
ROZDZIAŁ IV. SKUTKI INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ DLA POLSKIEGO SEKTORA ROLNEGO……………………………………………………………………..65
4.1. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO SEKTORA ROLNEGO……………...65
4.1.1. Korzyści dla polskiego rolnictwa………………………………………………………66
4.1.2. Zagrożenia dla polskiego rolnictwa……………………………………………………69
4.2. DOŚWIADCZENIA PIERWSZYCH LAT CZŁONKOSTWA………………………...73
ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………….……....77
WYKAZ TABEL………….…………………….………………………………….………..79
WYKAZ WYKRESÓW……….………………….………………………………………...79
BIBLIOGRAFIA………………..……………………………………………………….…..80
Inne Liczba stron: 82 Kod pracy: 5563
Powrót do pracy

KORZYŚCI I KOSZTY POLSKIEGO ROLNICTWA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.