Ekonomia/finanse/rachunkowość Liczba stron: 77 Kod pracy: 7444
Powrót do kategorii

Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu X na podstawie wskaźników ekonomicznych i demograficznych

SPIS TREŚCI

WSTĘP. 7

ROZDZIAŁ 1. CEL, ZAKRES I METODYKA PRACY.. 9

1.1. Cel i zakres problematyki badawczej 9

1.2. Źródła danych statystycznych. 9

1.3. Metodyka badawcza i analiza porównawcza. 10

ROZDZIAŁ 2 . GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 12

2.1. Istota i definicje rozwoju lokalnego. 12

2.2. Społeczno- ekonomiczne czynniki rozwoju lokalnego. 16

2.3. Demograficzne czynniki rozwoju lokalnego. 19

2.4. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery rozwoju lokalnego. 20

ROZDZIAŁ 3. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I DEMOGRAFICZNE, CZYLI ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ SPOŁECZEŃSTWA.. 22

3.1. Definicje i rodzaje  wskaźników ekonomicznych. 22

3.2. Definicje i rodzaje wskaźników demograficznych. 27

3.3. Analiza wskaźników a modele transformacji demograficznej 32

ROZDZIAŁ 4. CHARAKTERYSTYKA POWIATU X.. 35

4.1. Historia powiatu X i miasta X.. 35

4.2. Sytuacja demograficzna powiatu X. 37

4.3. Rynek pracy oraz poziom bezrobocia. 39

4.4. Rozwój gospodarki i programy wsparcia. 41

4.5. Rozwój infrastruktury a wpływ Unii Europejskiej 43

4.6. Inne programy wsparcia. 47

4.7. Wpływ działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój
lokalny. 51

ROZDZIAŁ 5. PORÓWNANIE ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU X DO POWIATU Y NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH  I DEMOGRAFICZNYCH.. 52

5.1. Charakterystyka powiatu X. 52

5.2. Porównanie wskaźników demograficznych i ekonomicznych w powiecie węgrowskim w odniesieniu do powiatu X. 54

5.3. Analiza SWOT.. 67

5.3.1. Mocne strony oraz szanse rozwoju powiatu X. 68

    5.3.2. Bariery i czynniki ograniczające rozwój gospodarczy powiatu X. 70

ZAKOŃCZENIE.. 73

BIBLIOGRAFIA.. 75

ŹRÓDŁA INTERNETOWE.. 76

SPIS TABEL. 76

SPIS RYSUNKÓW... 77

SPIS WYKRESÓW... 77

 

Ekonomia/finanse/rachunkowość Liczba stron: 77 Kod pracy: 7444
Powrót do pracy

Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu X na podstawie wskaźników ekonomicznych i demograficznych

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.