BYLI WIĘŹNIOWIE W PERCEPCJI SPOŁECZNEJ

Wstęp ................................................................................................................................ 5
Rozdział 1.
Społeczne przekonania na temat skazanych na karę pozbawienia wolności w świetle literatury przedmiotu ..................................................................................... 8
1.1. Zakład karny jako miejsce resocjalizacji przestępców ...................................... 8
1.1.1. Kara kryminalna –definicja i rodzaje ............................................................. 9
1.1.2. Historia więziennictwa i sposobów traktowania skazanych......................... 10
1.1.3. Kara pozbawienia wolności a resocjalizacja więźniów ................................ 13
1.2. Sytuacja osób opuszczających zakłady karne .................................................. 18
1.2.1. Pomoc postpenitencjarna .............................................................................. 19
1.2.2. Oczekiwania i obawy skazanych przed opuszczeniem zakładu karnego ..... 25
1.2.3. Problemy, z którymi więzień spotyka się po opuszczeniu zakładu karnego 27
1.3. Wykluczenie społeczne jako główny problem prawidłowego procesu readaptacji społecznej ................................................................................................. 35
1.3.1. Marginalizacja i wykluczenie społeczne byłych więźniów .......................... 36
1.3.2. Stereotypy i uprzedzenia jako determinanty wykluczania społecznego byłych więźniów ...................................................................................................... 41
1.3.3. Stygmat społeczny i etykieta – konsekwencje ............................................. 48
Rozdział 2.
Metodologia badań własnych ....................................................................................... 55
2.1. Cel i przedmiot badań .......................................................................................... 55
2.2. Problemy badawcze ............................................................................................. 56
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań ..................................................................... 57
2.4. Organizacja badań i charakterystyka próby badawczej ....................................... 58
Rozdział 3.
Stosunek społeczeństwa do byłych więźniów w świetle badań własnych ................. 61
3.1. Przestępstwo i kara pozbawienia wolności .......................................................... 61
3.2. Obraz byłego więźnia w społeczeństwie ............................................................. 72
3.3. Pomoc i wsparcie społeczne ................................................................................ 87
Zakończenie ................................................................................................................... 97
Bibliografia .................................................................................................................. 100
Spis tabel ...................................................................................................................... 104
Spis wykresów ............................................................................................................. 105
Aneks ............................................................................................................................ 106
Bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne Liczba stron: 119 Kod pracy: 627
Powrót do pracy

BYLI WIĘŹNIOWIE W PERCEPCJI SPOŁECZNEJ

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie na tę pracę. Skontaktujemy się z Tobą na podany adres e-mail.

Zadaj pytanie

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące pracy, możesz zadać nam je tutaj, odpowiemy na podany adres e-mail.

Kontakt
Odwiedź
Twoje konto

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie teksty oraz konsultacje będące wynikiem realizacji usług mają tylko i wyłącznie charakter dydaktyczny oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych Zamawiającemu, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej opisane działania.
Piszemy wyłącznie wzory prac!!!

© Copyright 2019 Eviathos.pl All Rights Reserved.